Thailand Web Stat Truehits.net ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า - ศูนย์ใหญ่ รับเหมาระบบไฟฟ้า (สาขาทั่วประเทศ)

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, ติดหม้อแปลงไฟฟ้า,
รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า,
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า, และ ติดตั้งในรูปแบบอื่นๆ

รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, เคลื่อนย้าย/แก้ไขระบบ/ปรับปรุง/ต่อเติมงานจำพวก ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, ครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นขออนุญาต ติดตั้งระบบไฟฟ้า, แรงต่ำ/แรงสูง กับทางการไฟฟ้าจนถึงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า), ครอบคลุมงานระบบหม้อแปลงไฟฟ้าจนถึงสิ้นสุดด้านบริการหลังการขายอธิเช่น บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า, อื่นๆครบวงจร

ราคาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า,
ราคาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า, (หม้อแปลงไฟฟ้าราคาถูก) สามารถสอบเทียบราคา รับเหมาระบบไฟฟ้า, ปักเสาไฟฟ้า, หรืองานด้าน หม้อแปลงไฟฟ้า, กับ บริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า, หรือ บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า, ทั่วไปได้ชัดเจ็นเราสามารถกำหนด ราคาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, ได้ต่ำกว่า 30-70%/ต่อโครงการ มีผู้ค้าวัสดุอุปกรณ์ผูกขาดด้านราคามากกว่า 700บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ สามารถกำหนดราคาค่าแรง

ราคาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเริ่มต้น 3,500.- บาท / โครงการ
สามารถยืนราคาเสนอ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า/ต่อเติม/แก้ไข/ปรับปรุง/ ได้สูงสุด 90วัน ตามเงื่อนไข ( ราคาเบื่องต้นโปรดตอบถามวิศวกรผ่านเบอร์ HOTLINE ) ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสกุลเงิน

ขั้นตอนการติดตั้งเบื่องต้น/วิธีการทำงาน
อธิบายหลักการเพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงขั้นตอนการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, เคลื่อนย้าย, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า, โดยสังเขปเบื่องต้นก่อนการเข้ารับการปฎิบัติงานจริงเพื่อให้งาน รับติดตั้งระบบไฟฟ้า, รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูง, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, อื่นๆ ให้ได้ทราบชัดก่อนปฎิบัติงานดังนี้คือ

  1   ขั้นตอนการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, รวมถึงขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง, ใช้วิธีการปฎิบัติงานเหมือนกันทุกกรณี เบื่องต้นเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจสภาพภายนอกของพื้นที่สำหรับ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, เก็บภาพโดยรอบก่อนปฎิบัติงานเป็นอันดับแรกจากนั้นทำการตรวจสอบสภาพพื้นดินสำหรับ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, โดยทำการสำรวจลึกลงไปใต้พื้นดิน 1-5 เมตรเพื่อให้แน่ใจว่าหลังการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, หรือ ติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้า, หรือ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไปแล้วพื้นดินจะไม่ทรุดหรือทลายตัวลง

  2   ขั้นตอนการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, ในลำดับต่อไปคือการเริ่มติดั้งคานวัสดุนั่งร้าน และคานสำหรับรองรับ หม้อแปลงไฟฟ้า, ขั้นตอนต่อไปดำเนินการยก และ ติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าเข้าสู่แท่นวาง หรือยกหม้อแปลงไฟฟ้าขึ้นบนเสาไฟฟ้า, พร้อมติดตั้งส่วนต่อขยาย และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำอื่นๆ จนเสร็จสิ้นจนครบถ้วนดีแล้ว จะทำการทวนสอบขั้นตอนการติดตั้งทั้งหมด 2รอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน้างาน หรือพื้นที่รับบริการจะไม่เกิดความเสียหายหรือทลายตัวลง หรือเกิดข้อผิดพลาดใดๆ

  3    ขั้นตอนการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, ในลำดับสุดท้ายหลังจากการติดตั้งระบบไฟฟ้า และสำรวจพื้นที่ติดตั้งเสร็จสิ้นวิศวกรทำการสำรวจสภาพภายนอกหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดทวนสอบขั้นตอนการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าถ่ายภาพตัวอย่าขั้นตอนหลังเสร็จสิ้นการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จัดส่งรายงานการติดตั้งให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง ( หรือ ลูกค้า )

มาตรฐานการปฎิบัติงานถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

ขั้นตอนการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, จนถึงงานด้าน รับเหมาระบบไฟฟ้า, และ รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ, รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง, ยึดหลักขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามหลักมาตรฐานสากลสามารถอ้างอิงขั้นตอนการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง ได้จากมาตรฐานการทำงาน ISO9001 ทวนสอบขั้นตอนการปฎิบัติงานย้อนหลังได้ชัดเจ็นมาตรฐานการติดตั้งตามระบบความปลอดภัยของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และ ระบบมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัด ( มีเอกสารทวนสอบทุกขั้นตอน )

 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า