Thailand Web Stat Truehits.net ข้อปฎิบัติ และ ระเบียบแผน - ศูนย์ใหญ่ รับเหมาระบบไฟฟ้า (สาขาทั่วประเทศ)

ข้อปฎิบัติ และ ระเบียบแผน

ขั้นตอนการปฎิบัติงานตามหลักสากลมาตรฐานการทำาน ระดับโลก อ้างอิง/ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

- ISO 9001
- ISO 14000
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
- การไฟฟ้านครหลวง
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อปฎิบัติ และ ระเบียบแผน

ขั้นตอนงานด้านติดตั้งระบบไฟฟ้า, รับเหมาระบบไฟฟ้า, รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงต่ำ, รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง, หรืองาน รับแก้ไขระบบไฟฟ้า, รับปรับปรุงระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้า กรองน้ำมันหม้อแปลง, กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า, บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ, ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง, ทุกขั้นตอนการปฎิบัติงานทุกโปรเจ็ค/ทุกโครงการ วิศวกร และ ทีมงานทวนสอบข้อกำหนดด้านความปลอดภัยก่อนการปฎิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดอย่างเคร่งครัดทำงานเพื่อให้ระบบงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐาน ISO9001 : ISO14000 และ ระบบมาตรฐานสากลอื่นๆ ซึ่งใช้ยืนยันการทำงานตามกฎหมายดังนี้

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008
ก่อนการปฎิบัติงานในการ รับเหมาระบบไฟฟ้า, และ ติดตั้งระบบไฟฟ้า, เดินระบบไฟฟ้า, ปักเสาไฟฟ้า, รับเดินสายไฟฟ้า, ก่อนและหลังปฎิบัติงานในด้านของ ระบบไฟฟ้าแรงสูง, เดินสายไฟฟ้า, ปักเสาไฟฟ้า, รวมถึงขั้นตอน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, (อื่นๆ) วิศวกรได้กำหนดให้มีการทวนสอบขั้นตอนการทำงานทุกแผนกทุกฝ่ายอ้างอิงระบบเอกสารที่ข้อกำหนดได้ระบุไว้ในขั้นตอนการปฎิบัติงานจัดทำบันทึกขั้นตอนการปฎิบัติงานทั้งหมดเพื่อนำเอกสารส่งให้บริษัทฯ ผู้รับบริการ (ลูกค้า) เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบถึงขั้นตอนที่ผ่านมาเพื่อแสดงถึงมาตรฐานการทำงาน+ข้อกำหนดที่ได้วางไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติอย่างเคร่งครัด

ISO 14000
วิศวกรไฟฟ้า, และ ทีมงาน (ทำการประชุม) และคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบ เพื่อให้การปฎิบัติงานในพื้นที่ทั้งหมดลดการทำลายมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ, และ มลภาวะอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุดตามมาตรฐานรักษาสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด ISO14000

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ก่อนการ ติดตั้งระบบไฟฟ้า, รับเหมาระบบไฟฟ้า, แก้ไข,ปรับปรุง, เคลื่อนย้ายระบบไฟฟ้างานโดยรอบด้าน รับเหมาระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้า, หัวหน้าวิศวกรรวมถึงผู้ปฎิบัติงานจะทำการประชุมและวางแผนงาน โดยยึดหลักมาตรฐานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, เป็นข้อกำหนดในการปฎิบัติงานแบบนี้เสมอไป เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดกรณีดำเนินงานขัดแย้งต่อข้อกฎหมายของการไฟฟ้าต่างๆ

มาตรฐานการทำงาน

● ปฎิบัติตาม ข้อกำหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
● ปฎิบัติตาม ข้อกำหนดของ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
● ปฎิบัติตาม ข้อกำหนดของ กการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
● ข้อบังคับอื่นๆ ตามหลักสากล
● ISO9001:2008
● ISO 14000


และ ระบบการทำงานมาตรฐานอื่นๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ ยึดมั่นหลักการทำงานตามหลักสากล

 

ช่วยเหลือฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง)

 

 '' บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ''

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีทีมงาน และวิศวกรพร้อมเข้าบริการทันที 32 สาขา (ทั่วประเทศ) ครอบคลุมทุกภูมิภาคเพิ่มความอุ่นใจ และ ความไว้วางใจด้านบริการหลังการขายยิ่งขึ้น

รับประกัน ( 10 ปี )

 

 โครงการ รับเหมาระบบไฟฟ้า, และ ติดตั้งระบบไฟฟ้า, รับประกันผลงานหลังเสร็จสิ้น (10ปี)  มั่นใจได้ว่าภาระกิจ รับเหมาระบบไฟฟ้า, ปักเสาไฟฟ้า, ติดตั้ง/แก้ไข/บริการ จากทางบริษัทฯ จะได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขสูงสุด (10ปี) ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามมาตรฐานและขอบเขตในสัญญาด้านบริการของเรา 15/02/2017
( เพราะเราไม่ใช่แค่ บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า, )